Naslov:

Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje - (PIS) Predpis z obrazložitvijo




Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00719-2/2009/8

EVA:

2008-2511-0177

Vsebina:

PIS2008-2511-0177.DOCPIS2008-2511-0177.DOC