Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

03/22/2022

Šifra dokumenta:

00704-135/2022

EVA:

2020-2550-0096

Vsebina: