Zadeva


Naslov:

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

12/04/2020

Šifra dokumenta:

54952-15/2020


Vsebina: